Enigma-aanpak op jouw school

We bieden scholen de mogelijkheid om volledig gebruik te kunnen maken van de kwaliteitsaanpak. Hiervoor ontvangt u één of twee Enigma trainingen, waardoor u in een korte tijd van start kunt gaan met Enigma in uw school en team.

De basis van de kwaliteitsaanpak

Aanschaf van materialen: U krijgt van ons het originele format waarmee u ambitie- en kwaliteitskaarten kunt maken en een aantal uitgewerkte voorbeelden van onze eigen Enigma-aanpak.

Stap 1. 1 Dagdeel met (een deel van) het team:    

Wat is Enigma? – lezing

Enigma is de schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het kan een leidraad zijn voor leraren en schoolleiders om de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken.

Antwoord zoeken op de vraag: : Welke doelen streven we na als team? Knelpunten op schoolniveau inventariseren en formuleren van een visie op leren/leren organiseren

Standaardiseren en implementeren – lezing

Stap 2. 1 Dagdeel met schoolleiding en intern begeleiders:

Het invoeren van de Enigma-aanpak is een verandering en veranderen gaat niet vanzelf. Veranderingsprocessen zijn ingewikkeld omdat ze gaan over de attitude en het gedrag van professionals binnen de organisatie. Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen in gesprek over de organisatie. Waar loop je tegenaan? We denken mee en geven praktische tips om de kwaliteitsaanpak op schoolniveau in te voeren.

Begeleiding bij het maken van de kwaliteits- en ambitiekaarten.

Stap 3. Feedback op 5 kaarten: Vijf door u gemaakte kaarten worden door ons bekeken en van feedback voorzien.

Voor: Teams, schoolleiding en intern begeleiders. Informeer naar de kosten en het maximaal aantal deelnemers per school: enigmaonderwijs@gmail.com

Meer informatie over onze kwaliteitsaanpak

Enigma is geen keurslijf, maar eerder een denkrichting. Een kwaliteitsaanpak met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten die je zelf school-eigen kunt maken. Deze elementen zijn verdeeld over de verschillende hoofdrolspelers in school; de leraar, passend onderwijs, de schoolleider, de leerling en de ouders.

De belangrijkste voorwaarde is dat de processen die wij inrichten van waarde zijn voor de school. Processen die waarde toevoegen zijn voor iedereen logisch.  Door een goede balans tussen wat moet en mag ontstaat binnen de school een doorgaande lijn én eigenaarschap. Schoolteams die werken met Enigma hebben focus, werken samen en hanteren dezelfde afspraken. Dat zorgt voor een goede sfeer en saamhorigheid binnen het schoolteam en er is dan sprake van een hoge mate van professionaliteit.

De volgende vijf uitgangspunten zijn zichtbaar binnen alle scholen die met Enigma werken:

  • Het vakmanschap van de leraar staat centraal.
  • Er is duidelijkheid, richting en ruimte.
  • Er is een goede balans tussen wat moet en mag.
  • Er is een professionele schoolcultuur.
  • De processen die we beschrijven zijn van waarde voor de school.

Kwaliteitskaarten

Wij hebben er steeds voor gekozen de meest voorkomende situaties binnen de school vast te leggen in kwaliteitskaarten: procesbeschrijvingen die bestaan uit richtlijnen of protocollen.

Voorbeeld van een kwaliteitskaart: Kwaliteitskaart Rapporten

Ambitiekaarten

Dit zijn kaarten waarop we doelen op verschillende beleidsterreinen uitwerken. Deze kaarten zijn een venster waar je met je team doorheen kijkt. Ze geven een vergezicht weer (‘de stip aan de horizon’). Op deze kaarten staat dus wat je als school wilt bereiken, welke stappen je zet om daar te komen (hoe) en wat je daarvoor nodig hebt.

Voorbeeld van een ambitiekaart: Ambitiekaart Begrijpend lezen en luisteren.

Downloads
Bij dit boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? horen een aantal praktische bijlagen, die je – als je het boek hebt aangeschaft – kosteloos kunt downloaden. Het wachtwoord vind je in het boek. Veel succes!