Effectief leesonderwijs – Online masterclass

Online Masterclass

De prestaties van de Nederlandse leerlingen met betrekking tot begrijpend lezen staan onder druk. Veel jongeren hebben moeite met diep tekstbegrip. Zo kunnen ze moeilijk de geloofwaardigheid van een tekst bepalen of aangeven wat de bedoeling van de schrijver is en hoe dit wordt omschreven.

In de online-masterclass Effectief Leesonderwijs laten we zien hoe je vanuit een coherente, ambitieuze aanpak de resultaten van het onderwijs in begrijpend lezen duurzaam kunt verbeteren. We laten zien welke stappen de schoolleiding kan zetten en welke rol de ib’er en de expert-leraar kunnen spelen binnen deze aanpak

1. Een inhoudelijke verkenning van effectief leesonderwijs

De vijf didactische sleutels

In de masterclass gaan we in de eerste lezing in op wat we weten over effectief leesonderwijs. Diverse studies worden besproken en de 5 didactische sleutels die zijn geformuleerd door de Taalunie worden besproken. Hierbij worden veel voorbeelden en ideeën uit de praktijk gedeeld.

Hoe kan dit eruit zien in de klas?

Hoe vertaal je nu deze didactische sleutels naar de beroepspraktijk? Wat is een eenvoudig en hanteerbare lesopbouw? We laten zien hoe je op basis van een eenvoudig lesmodel effectief leesonderwijs vorm en inhoud kan geven.

2. De rol van de schoolleider, ib’er en expert-leraar bij effectief leesonderwijs.

Er zijn zes punten van belang bij de invoering en monitoring van effectief leesonderwijs:

 • een eenduidige gedragsaanpak in school;
 • beschikbaarheid van data;
 • ambities inzake effectief leesonderwijs;
 • inzet van effectieve interventies;
 • verwachtingsmanagement;
 • resultaten analyseren.

Om deze zes punten goed uit te kunnen voeren is de rol van de schoolleiding cruciaal. Die kan hierbij gebruikmaken van de expertise van de ib’er en de expert-leraar. Expert-leraren verschillen van andere leraren ‘wat betreft hun impact op het leren en de resultaten van de leerlingen’ (Hattie, 2013). De expert-leraar kan een belangrijke rol spelen in de professionele ontwikkeling van de andere leraren, onder meer door het vastleggen van de schoolambities, scholing te geven, klassenbezoeken af te leggen en de data te analyseren. Een expert-leraar is een inhoudelijke aanjager, die in de eigen klas laat zien zeer goed leesonderwijs te kunnen geven.

3. Implementatie, borging en standaardisering van effectief leesonderwijs 

Implementeren is een procesmatige en planmatige invoering van een nieuw systeem, of model. Je wilt de gekozen aanpak integreren in het praktisch handelen en inbedden in de schoolorganisatie als geheel. Daarbij is het belangrijk om een professionele standaard neer te zetten. Die geeft richting aan de ontwikkeling van het vakmanschap van de leraar en zorgt ervoor dat er binnen de schoolorganisatie door iedereen, vanuit de professionele standaard, kan worden samengewerkt.

Artikelen/ literatuur

Doelgroep

 • Schoolleider
 • Expert-leraar/specialist
 • Intern begeleider
 • po, (v)so, s(b)o

Zoomlink en Dropbox

Voorafgaand aan de masterclass delen we een Zoomlink en Dropbox-map met je, gevuld met formats en uitgewerkte voorbeelden van ambitie- en kwaliteitskaarten.

Prijs

De kosten bedragen €150,- per persoon.
Annulering kan tot twee weken voor aanvang van de online-cursus kosteloos geschieden. 
Zie onze algemene voorwaarden.

Data en tijdsinvestering

Per online-bijeenkomst van 3,5 uur wordt een tijdsinvestering van 3 uur gevraagd voor de voorbereiding.

 • Maandag 7 oktober van 12.30 uur tot 15.30 uur (met uitloop tot 16.00 uur voor vragen) (VOL)
 • Maandag 20 januari 2025 van 12.30 uur tot 15.30 uur (met uitloop tot 16.00 uur voor vragen)

Door wie?

De bijeenkomst wordt verzorgd door Martin Bootsma en Eva Naaijkens.

Schrijf je nu in voor de online masterclass van 20 januari 2025